ข่าวสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลวานรนิวาส เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 23 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลวานรนิวาส

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ประเมินความรู้เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (22/05/2566)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (16/05/2566)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา (11/05/2566)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลวานรนิวาส ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดการ สถานที่คัดเลือก (09/05/2566)

ประกาศโรงพยาบาลวานรนิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อว่าจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา (03/05/2566)

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวานรนิวาส

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลวานรนิวาส เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลวานรนิวาส เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลวิสัญญี หลักสูตร 1 ปี ประจำปี 2566

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลวานรนิวาส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ฉบับใหม่)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นวก.พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการพัสดุ)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดการ สถานที่คัดเลือก (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สังกัดโรงพยาบาลวานรนิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นวก.พัสดุ จำนวน 1 อัตรา)