เอกสารดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอวานรนิวาส ปี 2563
รายงานการประชุม คปสอ.วานรนิวาส ปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คปสอ.วานรนิวาส ปี 2563
สรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2563 จังหวัดสกลนคร

EOC-COVID 19

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๒-๓๑ มี.ค.๖๒)
เอกสาร Blueprint of Health Service Delivery and Human

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อำเภอวานรนิวาส ปี ๒๕๖๒

ภาพรวมรายงานการส่งข้อมูลของหน่วยบริการทั้ง 12 เขต

การเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสาร PA-2562

คู่มือและวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น G-news

ประกาศเผยแพร่การเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วม EB1

ประกาศเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2560 (EB4)

ประกาศเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง EB5

ประกาศเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง EB6

ประกาศเผยแพร่การติดต่อผ่านช่องทางของหน่วยงาน EB7

ประกาศเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน EB8

ประกาศเผยแพร่การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB9

ประกาศเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน EB10

ประกาศเผยแพร่การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน EB11

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อำเภอวานรนิวาส ปี ๒๕๖๐

รวมเอกสาร QOF ปี 2560

เกณฑ์การประเมินอำเภอ-ตำบลบูรณาการติดดาว 2559

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก

คู่มือพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากระบบ 43 แฟ้มเพื่อการประเมินผล สำหรับงานบุคลากร

คู่มือตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม

แผนปฏิบัติการ CUP วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2559 หลังปรับงบ PPA

one page แผนกลยุทธ์CUPวานรนิวาส 2559

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17