ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

———————————————————————

————————————————-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองกลุ่มงานเวชกรรมสังคมธุรกิจด้านบริการปฐมภูมิในสังกัดโรงพยาบาลวานรนิวาส

———————————————————–