ข่าวประชาสัมพันธ์

———————————————————————

————————————————-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองกลุ่มงานเวชกรรมสังคมธุรกิจด้านบริการปฐมภูมิในสังกัดโรงพยาบาลวานรนิวาส

———————————————————–