หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส่