ตัวชี้วัดโรงพยาบาล

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับองค์กร ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลงาน/ร้อยละ
ระบบบริการ : กลุ่มวัย PP Excellence
1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด  5  ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ ≥90% 82.70
2   ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥80% 95.76
3 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น IQ เด็ก ป.1 ของอำเภอวานรนิวาสมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 101 100% 97.30
4   อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี < 38% 29.41
5  กลุ่มวัยทำงาน ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ≥80% DM94.20/ HT 93.44
6 กลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥70% 100.00
7 งานควบคุมโรค อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก  <50 : แสนPop. 47.20
8   อัตราป่วยอุจจาระร่วง <800 : แสนPop. 827.14
9 งานสิ่งแวดล้อม 1.รพ. GREEN&CLEAN Hospital  Plus ผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก 100% ดีมาก plus
Service Excellence
10 สูติกรรม อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย <17 0.00
11   อัตราตายปริกำเนิด (PMR) จาก Severe birth asphyxia  ลดลง≥50% 1.18
12 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละของของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (HbA1C<7%)  ≥ 40% 21.29
13 อัตราการควบคุมความดันโลหิตสูงระดับดี (BP < 140/90 มม.ปรอท) ≥ 50% 44.31
14 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <7% 3.60
15 สาขาโรคติดต่อ อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥85% 90.00
16 สาขา RDU ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ผ่านเกณฑ์ขั้น 2 ขั้น 1
17 Palliative care ร้อยละผู้ป่วยเตียง 4 ได้รับการจัดการอาการรบกวน ≥80% 93.21
18 สาขาสุขภาพจิต ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥60% 65.98
19 สาขาโรคหัวใจ ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับ SK ≥70% 100.00
20 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการส่งต่อเพื่อทำ PCI ภายใน 30  นาที ≥80% 100.00
21 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ <27.4 : แสนPop 17.60
22 สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน ท่อทางเดินน้ำดี  และโรคมะเร็ง อัตราการติดเชื้อที่ข้อเข่าหลังผ่าตัด น้อยกว่า 4 สัปดาห์ <0.5% 0.00
23 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาโดยการให้เคมีบำบัดภายในระยะเวลาที่กำหนด 6 สัปดาห์ ≥80% 71.00
24 สาขาโรคไต ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥67% 64.67
25 สาขาจักษุวิทยา ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥85% 100.00
26 One day surgery ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥20% 93.33
 
27 งานยุทธศาสตร์ฯ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนงานโครงการ ≥80% 80.85
28 งานเวชระเบียน ผลงาน IPD ระดับเปรียบเทียบระดับ M1-S   – จำนวนราย เพิ่มขึ้น≥10 %      -3.00
    – Adj.RW ≥14,000 11,243.90
    – CMI ≥1 0.97
29   มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ระดับ 2 ระดับ 2
30 การเงินการคลัง ระดับค่าวิกฤติทางการเงิน (เกณฑ์กระทรวง)  1-4 2.00
31 เครื่องมือ ร้อยละเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านเกณฑ์การสอบเทียบ ≥95 % 100.00
32 ENV ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลมีค่าพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์ 100% ผ่าน
33 HRD     ระดับความสุขเจ้าหน้าที่ ≥60 % 62.24
34 ร้อยละความผูกพันต่อองค์กรวัดได้จาก Say Stay  strive ≥60 % 66.68
35 ร้อยละการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับ Core compretency  ตามแผน ≥80 % 47.37
36 IC ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ≥90 % 100.00
37 ประสิทธิภาพของการทำเครื่องมือปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์ 100% 100.00
38 องค์กร ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ                                           – ผู้ป่วยใน                                                                          ≥80 % 86.78
39  -ผู้ป่วยนอก ≥80 % 80.28
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับองค์กร ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดระดับองค์กร จำนวน  39 ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์  28 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 71.79  ,  ไม่ผ่านเกณฑ์ 11 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 28.21

ตัวชี้วัด : ร้อยละการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการของ รพ.≥ 80 %

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ณ 30 กันยายน 2562

การบรรลุพันธกิจ: ตามแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 71.79 ยังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย  แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559-2561 ซึ่งโรงพยาบาลมีการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกระดับตามแผนขยายบริการ มีการทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลใหม่ พร้อมกำหนดตัวชี้วัดใหม่ มีการบูรณาการทำงานและพัฒนาโดยกำหนดจุดเน้นตามบริบท  ปัญหาของโรงพยาบาล ร่วมกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  และนโยบายของเขตสุขภาพที่ 8  ประกอบกับโรงพยาบาลได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลทุติยภูติระดับจาก M2 เป็น M1 ในปี 2561  ได้พัฒนาศักยภาพบริการในกลุ่มโรคสำคัญ  ปรับปรุงระบบงาน เพิ่มการเข้าถึงบริการและเชื่อมโยงลงสู่ชุมชน  เช่น พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย STEMI, Stroke  และเปิดเป็น node  รับส่งต่อ  ผู้ป่วย STEMI, Stroke, ขยายบริการในผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปในเขต อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า  มีการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลผู้ป่วยวิกฤติและเปิด NICU 4  เตียง, ICU 8  เตียง และผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการร้อยละ 91.30 มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน

1. การพัฒนาระบบบริการ ด้านอายุรกรรม กุมารเวชกรรม ผู้รับบริการเข้าถึงบริการ อย่างมีคุณภาพและสู่ความเป็นเลิศศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 อัตราตาย ด้วยโรค Stroke   ลดลง ≤  7 % 0 0 6.67 0 4.03 3.6
       –  STEMI  ลดลง ≤  10 % 8.33 0 14.22 28.5 14.20 17.6
       –  Sepsis  ลดลง ≤  10 % 10.59 5.52 4.91 4.21 0.42 12.4
       –  DM  ลดลง 27ต่อแสนประชากร 0.08 0.02 0.0056 0 0 0.00192
       –  Asthma  ลดลง ≤  10 % 0 0 0.08 0.06 0 0
2 อัตราผู้ป่วย Stroke ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทันเวลา > 5% 1.35 32.14 9.7 4.9 14.6 10
        – STEMI 100% 0 0/td> 53.80 72.70 71.42 100
3 อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ HbA1C ≥  60 % 23.68 18.95 7.9 28.9 27.0 21.37
4 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันในระดับดี ≥  60 % 64.87 69.27 34.2 48.9 45.5 43.5
5 อัตราตาย ในผู้ป่วยไข้เลือดออก 0 : แสนประชากร 0 0 0 0 0 0
6 อัตราผู้ป่วยโรคหอบหืด Re-admit  ภายใน 28 วัน < 5% 0.35 0.23 6.78 5.81 0 0.42
7 อัตราผลสำเร็จในการรักษาวัณโรค (Success rate) ≥ 90% 100 100 87.2 87.75 95.50 93.33
8 อัตราการดื้อยาในผู้ป่วย HIV <10% 0.5 1.5 1.34 1.96 3.82 1.47
9 อัตราการตกเลือดหลังคลอด < 3% 1.37 1.51 0.92 0.95 1.21 1.5
10 อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 25: การเกิดมีชีพ 16.38 8 15.51 22.11 36.27 18.24
11 อัตราการติดเชื้อ VAP (ต่อ 1000 วันนอน) <  3% 0 0 1 0 0 1.1
12 อัตราการเข้าถึงบริการในเด็กพัฒนาการล่าช้า 100% 100 100 100 100 98 81.37
14 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรับบริการ  ≥  80% 88.15 85.9 84.79 83.80 87.09 83.50
15 อัตราผู้ป่วยซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิต < 10% 15 18 10.42 9.1 8.5 9.56
17 อัตราผู้ป่วย ESRD เข้ารับการบำบัดทดแทนไตCAPD/HDรายใหม่  ≥   25% 26.7 39.13 28.67 34.84 16.37 18.3
18 อัตราผู้ป่วย Sepsis ได้รับการประเมินแบบภาวะวิกฤติ(เข้า ICU ภายใน 3 ชั่วโมง) >30% 20.15 21.15 49.35 55.04 84.57 93.83
19 อัตราผู้ป่วย Ischemic stroke ได้รับยา rt-PA ภายใน 60 นาที  ≥  70% 100 51.06 43.08 0 76 50
20 เปิดบริการผ่าตัด  ศัลยกรรม ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดีได้ ในปี 2559 เปิดได้ เปิดได้ ได้ ได้ ได้
21 เปิดบริการผ่าตัดกระดูก  ข้อสะโพก ข้อเข่าได้ในปี 2559 เปิดได้ เปิดได้ ได้ ได้ ได้
22 ผู้ป่วยด้านศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์มีการส่งต่อลดลง < 50% 0 0 0

2. การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 ระดับสถานการณ์การ เงินการคลังรพ. ≤  ระดับ4 0 1 3 4 4 2
2 ระดับความสามารถในการควบคุมต้นทุน+++ การควบคุมต้นทุน+++ ดี ดี ดี ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ดี
3 ผลการตรวจสอบภายในด้านการเงินการคลัง  ≥  ร้อยละ90 93.41 93.19 89.80 90.49 95.06 86.32
4 ค่า CMI ≥ 0.8  ≥   0.8 0.9 0.84 0.83 0.95 0.90 0.97

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 ความสมบูรณ์และคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ≥  ร้อยละ99 69 98 95 97 98 99.98
2 ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียน   93.83 86.09 84.38 78.25 82.88 83.05
    –  ผู้ป่วยนอก  ≥ ร้อยละ 80 99.2 99.5 82.33 78.46 80.04 78.62
    –  ผู้ป่วยใน  ≥ ร้อยละ 80 86.05 87.89 86.43 78.03 85.75 83.05
3 ระบบบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน ผลการตรวจคุณภาพน้ำเสีย ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
4 รพ.วานรนิวาสผ่าน HWP สิ่งแวดล้อมในการทำงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
5 จัดหาเครื่องมือที่สำคัญตามแผนความต้องการ ≥   90% 100 100 100 100 100 100
6 เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานกำหนด ≥   90% 99.5 100 91.02 92.97 93.67 93.64

4. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 อัตราการอยู่ของบุคลากร  75% 80 89.25 92.23 93.80 93.70 96.50
2 ความพึงพอใจในบรรยากาศการทำงาน  ≥ ร้อยละ 80 66.6 82.32 68.4 62.4 69.1 74.23

5. การจัดบริการองค์รวมและไร้รอยต่อ

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 ผ่านเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน( 5 ด้าน) ผ่านการประเมินระดับดีมาก – ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี
2 อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 4 0.56 0.53 0.35 4.4 1.1 0.6
     – ความดันโลหิตสูงรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 8 0.46 0.61 0.29      
3 อัตราเตียง 3 ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 90.9 100 100 91.91 99.73 100
     – อัตราเตียง 4 ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 97.75 94.69 99.45 97.53 94.17 94.63

6. ด้านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบสุขภาพอำเภอ

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 ระดับความสำเร็จการจัดบริการสุขภาพระดับอำเภอ ≥  ระดับ3  ระดับ3  ระดับ3  ระดับ3  ระดับ3  ระดับ3  ระดับ3
2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน คปสอ.ติดดาว ระดับ 5 ดาว  ระดับ5 ดาว  ระดับ5 ดาว  ระดับ5 ดาว  ระดับ5 ดาว  ระดับ5 ดาว  ระดับ5 ดาว