แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

———————————————————

———

 รายงานผลการจัดซื้อยา ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เผยแพร่แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบค่าบริการทางการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Hyaluronate sodium 10 mg in 1 mL solution for injection, 2 mL prefilled syringe

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(ร้อยละ ๗๐)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(ร้อยละ ๑๐)

แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เอกสาร รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


เอกสาร รายการการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนงานโครงการ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑