วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์

บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม

พันธกิจ

๑. จัดบริการสุขภาพองค์รวม ส่งสเริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
๒. จัดบริการทุติยภูมิระดับกลาง(M1) ให้บริการ ๕ สาขาหลัก(สูติกรรม ศัลยกรรม-ออร์โธปิติกส์ อายุกรรม กุมารเวชกรรม)
๓. พัฒนาบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ สู่เครือข่ายคุณภาพ
๔. พัฒนาโรงพยาบาลด้วยหลักคุณธรรม
๕. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นแหล่งฝึกอบรมสมทบสำหรับบุคลการสาธารณสุข

เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ค่านิยม MOPH

ซื่อสัตย์
– มาปฏิบัติงานตรงเวลา
– ปฏิบัติงานตามมาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีน้ำใจ
– วัฒนธรรม การทักทาย การไหว้
– มีเมตตา/ไมตรีต่อผู้อื่น
– ร่วมงานกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลและเพื่อนร่วมงาน
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
– การแยกและกำจัดขยะที่ถูกต้องในโรงพยาบาล และทำธนาคารขยะ นำเงินมาจัดตั้งกองทุนฌาปณกิจศพญาติสายตรง ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
– กิจกรรม ๕ ส. ทุกบ่ายวันศุกร์
– การใช้แก๊สที่ได้จากการหมักเศษอาหารมาใช้ที่โณงครัวโรงพยาบาล และน้ำหมัก EM