รายงานการจัดซื้อประจำเดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

——————————————————————————

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

———————————————————————–

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐