เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การลดอุบัติเหตุ

ตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส ได้ให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาลวานรนิวาส จัดทำคลิปวิดีโอสั้นตามหัวข้อดังกล่าว มีหน่วยงานที่ส่งคลิปวิดีโอสั้น ดั้งนี้
1. HA งานคุณภาพ
2. ICU
3. กลุ่มงานเภสัชกรรม
4. กลุ่มงานทันตกรรม
5. งานกายภาพบำบัด
6. งานแผนงานและสารสนเทศ
7. ตึกต้นคูณ
8. งานบริหาร
9. งานธุรการ
10. กลุ่มงานเวชฯ
11. แม่บ้านทำความสะอาด
12. งานเทคนิคการแพทย์
13. หมวดยานยนต์

 

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดทำคลิปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและการลดอุบัติเหตุ