ตัวชี้วัดโรงพยาบาล

1. การพัฒนาระบบบริการ ด้านอายุรกรรม กุมารเวชกรรม ผู้รับบริการเข้าถึงบริการ อย่างมีคุณภาพและสู่ความเป็นเลิศศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559
1 อัตราตาย ด้วยโรค Stroke   ลดลง ≤  7 % 0 0 6.67
     –  STEMI  ลดลง ≤  10 % 8.33 0 14.22
     –  Sepsis  ลดลง ≤  10 % 10.59 5.52 17.39
     –  DM  ลดลง 27ต่อแสนประชากร 0.08 0.02 0.0056
     –  Asthma  ลดลง ≤  10 % 0 0 0
2 อัตราผู้ป่วย Stroke ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทันเวลา > 5% 1.35 32.14 6.25
      – STEMI 100% 100 100 75
3 อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ HbA1C ≥  60 % 23.68 18.95
4 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันในระดับดี ≥  60 % 64.87 69.27 90.16
5 อัตราตาย ในผู้ป่วยไข้เลือดออก 0 : แสนประชากร 0 0 0
6 อัตราผู้ป่วยโรคหอบหืด Re-admit  ภายใน 28 วัน < 5% 0.35 0.23 3.75
7 อัตราผลสำเร็จในการรักษาวัณโรค (Success rate) ≥ 90% 100 100 100
8 ร้อยละผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้ 100% 99.72 100 99.69
9 อัตราการตกเลือดหลังคลอด < 3% 1.37 1.51 0.92
10 อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 25: การเกิดมีชีพ 16.38 8 15.51
11 อัตราการติดเชื้อใน รพ. ≥  0.5% 0.1 0.2 0.2
12 อัตราการเข้าถึงบริการในเด็กพัฒนาการล่าช้า 100% 100 100 100
14 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรับบริการ  ≥  80% 88.15 85.9
15 อัตราผู้ป่วยจิตเวช ที่มีอาการจิตกำเริบ < 10% 15 11 8
17 อัตราผู้ป่วย ESRD เข้ารับการบำบัดทดแทนไตCAPD/HDรายใหม่  ≥   25% 26.7 45.8 12.03
18 อัตราผู้ป่วย Sepsis ได้รับการประเมินและการรักษาเบื้องต้นภายใน 1 ชั่วโมง 100% 72.94 91.71 100
19 อัตราผู้ป่วย Ischemic stroke ได้รับยา rt-PA ภายใน 60 นาที  ≥  70% 100 73.3 100
20 เปิดบริการผ่าตัด  ศัลยกรรม ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดีได้ ในปี 2559 เปิดได้ เปิดได้
21 เปิดบริการผ่าตัดกระดูก  ข้อสะโพก ข้อเข่าได้ในปี 2559 เปิดได้ เปิดได้
22 ผู้ป่วยด้านศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์มีการส่งต่อลดลง < 50%

2. การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559
1 ระดับสถานการณ์การ เงินการคลังรพ. ≤  ระดับ4 0 1 2
2 ระดับความสามารถในการควบคุมต้นทุน+++ การควบคุมต้นทุน+++ ดี ดี ดี
3 ผลการตรวจสอบภายในด้านการเงินการคลัง  ≥  ร้อยละ90 93.41 93.17 90.13
4 ค่า CMI ≥ 0.8  ≥   0.8 0.9 0.84 0.83

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559
1 ความสมบูรณ์และคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม ≥  ร้อยละ99 69 98.42 99.21
2 ร้อยละความทันเวลาการส่งข้อมูล 21  แฟ้ม  ร้อยละ 100 100 100 100
3 ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 93.83 86.09 84.38
  –  ผู้ป่วยนอก  ≥ ร้อยละ 80 99.2 99.5 82.33
  –  ผู้ป่วยใน  ≥ ร้อยละ 80 84.43 86.09 86.43
4 ร้อยละหน่วยงานที่มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  ร้อยละ 100 80 80 89
5 ระบบบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน ผลการตรวจคุณภาพน้ำเสีย ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
6 รพ.วานรนิวาสผ่านHWP สิ่งแวดล้อมในการทำงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดีมาก ดีมาก ดีมาก
7 จัดหาเครื่องมือที่สำคัญตามแผนความต้องการ ≥   90% 100 100 100
8 เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานกำหนด ≥   90% 99.5 100 91.02

4. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559
1 บุคลากรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่จำเป็น สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย  ≥ ร้อยละ 60 53 100 100
2 อัตราการอยู่ของบุคลากร  ≤ 3% 5.8 4.1
3 ความพึงพอใจในบรรยากาศการทำงาน  ≥ ร้อยละ 60 66.6 70.9
4 ร้อยละความผูกพันธ์และความพึงพอใจโดยรวมของบุคคลากร  ≥ ร้อยละ 60 65.6 69.1
5 จำนวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ≤ 5 ครั้ง 4 2 3

5. การจัดบริการองค์รวมและไร้รอยต่อ

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559
1 ผ่านเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน( 5 ด้าน) ผ่านการประเมินระดับดีมาก – ดีเยี่ยม ดีมาก
2 อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 4 0.56 0.53 0.35
   – ความดันโลหิตสูงรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 8 0.46 0.61 0.29
3 อัตราเตียง 3 ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 90.9 100 100
   – อัตราเตียง 4 ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 97.75 94.69 99.45

6. ด้านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบสุขภาพอำเภอ

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559
1 ระดับความสำเร็จการจัดบริการสุขภาพระดับอำเภอ ≥  ระดับ3  ระดับ3  ระดับ3  ระดับ3
2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน คปสอ.ติดดาว ระดับ 5 ดาว  ระดับ5 ดาว  ระดับ5 ดาว  ระดับ5 ดาว
error: Content is protected !!