ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  โรงพยาบาลวานรนิวาส ประจำเดือน มีนาคม 2559
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รวม
ข้าราชการ ลูกจ้าง พกส. ลูกจ้าง ลจ.วิชาชีพ ลจ.นร.ทุน ไปช่วย ลาศึก พนักงาน ลูกจ้าง
ประจำ   ชั่วคราว ราชการ ศึกษาต่อ ราชการ รายวัน
นายแพทย์ 13 0 0 0 0 0 0 4 0 17
ทันตแพทย์ 6 0 0 0 0 0 0 1 0 7
เภสัชกร 11 0 0 0 2 0 0 0 0 13
พยาบาลวิชาชีพ 65 0 15 0 15 9 1 0 0 105
นักเทคนิคการแพทย์ 2 0 1 0 4 0 0 0 0 7
นักโภชนากร 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
นักกายภาพบำบัด 1 0 2 0 2 0 0 0 1 6
นักจิตวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
ช่างทันตกรรม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
นักรังสีการแพทย์ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
นักวิชาการสาธารณสุข 4 0 2 0 6 0 0 0 0 12
เวชกรรมฟื้นฟู 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 0 3 0 0 0 0 0 1 5
เจ้าพนักงานธุรการ 0 0 4 0 7 0 1 0 0 12
อื่น ๆ 0 0 81 57 0 0 1 0 0 13 152
ลูกจ้างประจำ 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
ครูพี่เลี้ยง 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
จพ.พัสดุ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
นวก.คอมพิวเตอร์ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ช่างฝีมือทั่วไป 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
นักวิชาการการเงินการบัญชี 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
แพทย์แผนไทย 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
ช่างไฟฟ้า 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด 128 12 127 58 43 10 4 5 3 13 403
รวมปฏิบัติงานจริง 394
error: Content is protected !!