รายงานการจัดซื้อประจำเดือน

http://รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

error: Content is protected !!