รายงานการจัดซื้อประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

error: Content is protected !!