คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

ทำเนียบผู้บริหาร
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์โรงพยาบาลวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
ลำดับ             ชื่อ-สกุล                                                  ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1          นายแพทย์อำนวย   ทองเจริญ                     2508 – 2519
2          นายแพทย์วีระชัย   สาริวงศ์จันทร์                2520 – 2523
3          นายแพทย์พิชัย      โตสุโขวงศ์                    2523 – 2524
4          นายแพทย์สมศักดิ์  ปาริชาติสมบัติ              2524 – 2529
5          นายแพทย์สุวัช       เซียศิริวัฒนา                 2529 – 2537
6          นายแพทย์สมชาย    พรหมจักร                   2537 – ปัจจุบัน

error: Content is protected !!