วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

>>วิสัยทัศน์ :

“บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม”

>>พันธกิจ :

1. จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสุขภาพเชิงรุก

2. พัฒนาการจัดบริการสุขภาพทุติยภูมิระดับกลาง

3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี และสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพ

4. พัฒนาความร่วมมือเชิงบูรณาการกับเครือข่าย และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในพื้นที่

>>เป้าหมาย :

“สถานบริการเครือข่ายมีคุณภาพ   ประชาชนสุขภาพดี  ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง”

error: Content is protected !!